KENTSEL YENİLENMEYE DOĞRU…


KENTSEL YENİLENMEYE DOĞRU…

04 Eylül Perşembe günü Söke Belediye Meclisi toplandı.
Yapılan toplantıda başta Söke Çayı koridorunda Konak, Cumhuriyet, Çeltikçi ve Yenicami Mahallelerini kapsayan Kentsel Tasarım Projeleri ve Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkında hazırlanan fizibilite çalışmaları ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi için meclise sunuldu.
***
Söke Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısına getirilen konu, mecliste bulunan tüm partilerin üyelerince olumlu karşılanırken, imar komisyonuna havale edilen konu bugün yeniden toplanacak olan meclisin gündemine gelecek... Ve belki de tarihi bir kararın ilk adımı bugün atılacak.
***
Kentsel Tasarım Projeleri ve Uygulama İmar Planı Revizyonu'nu yapmak amacıyla gösterilen alanlarda yapılaşmanın durdurulması gerektiği, önemli bir süreci içine alacak kentsel yenileme projesi yapılaşmanın yasaklanması, proje yarışmasının başlatılması, uygulanacak projelerin belirlenmesi ve bu belirlenecek projeye göre uygulamalara izin verilmesi gibi başlıkları kapsadığını belirten Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mine Even, "Bu çalışma kapsamında kentin öncelikleri belirlenerek gelinen noktada; Söke ilçesini ortadan ikiye bölen Söke Çayı ve çevresi kentin atardamarı gibidir. Uzun yıllardır tüm kentlinin yaşamayı hayal ettiği kentsel kullanım alanı olmayı hak eden kent dokusudur. Haritadan bakıldığında Madenciler Köprüsü ile Çayüstü Dükkanlarının bulunduğu alanın Güneybatı Bölgesi Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş ve Söke Belediyesi’nin 2001 yılından itibaren Planlama ve Uygulama çalışmaları yaptığı bölgedir. Çayüstü Dükkanlarının bulunduğu alanın kuzeyi ve güneyi Kent Merkezinin olduğu ve Tarihi Efes Sineması ve Belediye Hizmet Binası ile sınırları çizilmiş, Merkez Çarşı Düzenlemeleri ile ancak fiziki müdehalelerin yapılarak iyileştirilebileceği kapsamdadır." dedi.
***
KENTSEL TASARIM PROJELERİ VE UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mine Even'den edindiğimiz bilgiler şöyle; "Anayasamızın 56. Maddesinde; herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu ve çevreyi geliştirmenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiş, 57. Maddesinde de Devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirlerini almakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.
Kendi akışına bırakılan imar düzensizliğinin beraberinde getirdiği toplumsal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve fiziksel mekan sorunları da her geçen gün katlanarak büyümektedir. Plansız yapılaşmış yada planlı yapılanmakla birlikte zaman içerisinde ekonomik, sosyal ve fiziki bakımdan yetersiz hale gelmiş bir kentsel mekanın taşımakta olduğu riskleri ortadan kaldırarak güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir. Düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşme kriterlerinden ve niteliklerinden yoksun yerleşim yerlerinde; kamusal hizmetler beklentilerin gerisinde kalmakta, kamu düzeninin sağlanmasında güçlükler yaşanmakta ve kentin estetik olarak yapılanması hayal olarak kalmaktadır.
Değişen ve gelişen dünyanın düzeni ile paralel olarak toplumun gereksinimleri her geçen gün kendini yenilemektedir. Toplumun gereksinimine paralel olarak da kentlerin yenilenmesi gerekliliği ancak bir plan doğrultusunda yönetilebilmektedir. Kentleri ihtiyaca göre düzenleyen plan İmar Planıdır. İmar planlama ve uygulama sürecinin üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlar düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşme olarak ifade edilebilir. Söke İlçesi’ nin planlamasının ana kararları 1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenmiştir. Bu ana kararlar çerçevesinde alt ölçekli planların “İmar planlama ve uygulama sürecinin üç temel amacının yani düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşme” kriterine göre düzenlenmesi idaremizin sorumluluğu altındadır. 
Hızla gelişen kentleşme süreci; tüm ülkede olduğu gibi  Söke İlçesinin de önemli sorunlarının başında gelmektedir. Kentimizin merkez bölgelerindeki; kentin eskiyen dokularında ve yerleşim alanlarında, sosyal donatı alanlarını büyütmek ve sağlıklaştırmak, otopark sorununu çözüme kavuşturmak, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, böylelikle bu alanların sağlıklı bir şekilde iskan edilerek şehrin geleceğini tehdit eden denetimsiz bölgeler olmaktan çıkarıp yenileştirmek ve günümüz gereklerine uygun olarak daha yaşanabilir ve kullanılabilir hale getirmek amacı ile; Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kentin öncelikleri de belirlenerek gelinen noktada; Söke ilçesini ortadan ikiye bölen Söke Çayı ve çevresi kentin atardamarı gibidir. Uzun yıllardır tüm kentlinin yaşamayı hayal ettiği kentsel kullanım alanı olmayı hak eden kent dokusudur. Haritadan bakıldığında Madenciler Köprüsü ile Çayüstü Dükkanlarının bulunduğu alanın Güneybatı Bölgesi  Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş ve Söke Belediyesi’ nin 2001 yılından itibaren Planlama ve Uygulama çalışmaları yaptığı bölgedir. Çayüstü Dükkanlarının bulunduğu alanın kuzeyi ve güneyi  Kent Merkezinin olduğu ve Tarihi Efes Sineması ve Belediye Hizmet Binası ile sınırları çizilmiş, Merkez Çarşı Düzenlemeleri ile ancak fiziki müdehalelerin yapılarak iyileştirilebileceği kapsamdadır.
Ancak; Madenciler Köprüsü ile Çayüstü Dükkanlarının bulunduğu alanın Kuzeybatı Bölgesi ve Demirciler Köprüsü ile Çevreyolu arasında kalan alanın Kuzey ve Güney bölgesi ekli haritadaki sınırları  kapsayan bölgeler Kentsel Tasarım Projeleri ve Uygulama İmar Planı Revizyonu  çalışmaları ile düzenli, sağlıklı ve estetik, bir kent dokusu olabilme şansına sahiptir.
Söz konusu alan 1/ 100.000 ölçekli çevre düzeni planında “Kentsel Yerleşik Alan” lejantındadır. (Kentsel Yerleşik Alan : Bu planın onayında önce içerisinde boşluklar olsa dahi büyük oranda iskan edilmiş alanlardır.)  Yapılan fizibilite çalışmasında; aşağıdaki  tabloda da görüleceği üzere çalışma alanımız yapılaşmışlık kriteri doğrultusunda Kentsel Tasarım Projeleri ve Uygulama İmar Planı Revizyonu  çalışmaları ile düzenli, sağlıklı ve estetik, bir kent dokusu olabilme şansına sahiptir.Anayasaya, Belediye Kanununa ve diğer mevzuat hükümleri ile Belediyelere verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; can ve mal emniyeti açısından var olan risklerin önlenmesi, kentsel yaşamda karşımıza çıkan olumsuzlukların ortadan kaldırılması, kentsel yaşam kalitesinin ve kentin düzen, sağlık ve estetik açıdan niteliklerinin attırılmasına yönelik Kentsel Tasarım Projeleri ve Uygulama İmar Planı Revizyonu yapmak amacıyla ekli haritada gösterilen alanlarda yapılaşmanın durdurulması gerektiği kanaatine varılmıştır."


"Bu proje uygulamaya konduğunda ilçemizde gerçekten köklü değişiklik sağlanacak olup bunları yapan ve yapılmasında vesile olan başta Belediye Başkanı Süleyman Toyran, parti gözetmeksizin tüm belediye meclis üyeleri, Belediye başkan yardımcıları ve projeyi hazırlayan tüm kadro, Söke için atılabilecek en önemli adımlardan birini atmış olacaktır. Özelikle Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mine Even'in bu projedeki emekleri unutulmamalı…"

 

Bu makale 1352 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz