Seçimlere 15 gün kala anketler!


Seçimlere 15 gün kala anketler!


7 Haziran seçimlerine 15 gün kala, seçim anketi yapan araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.
Bize kadar ulaşan haberlerden derlediğimiz anket sonuçları çok çarpıcı. Buna göre tabii ki her kes kendi penceresinden başarılı ve alacağı oy ve çıkaracakları milletvekili sayılarını belirlemeye çalışıyorlar;
***
Metropoll'ün en son seçim anket sonucuna göre AK Parti oy oranı yüzde 42.8. HDP ise baraj altında...
Mayıs ayının ilk ve ikinci haftası arasında yapılan anket sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 42.8'lik oy oranıyla birinci parti durumunda.  AK Parti'yi yüzde 27 ile CHP takip ederken, MHP'nin oy oranı yüzde 17.1 oldu.
"CHP YÜZDE 35'E ULAŞAMAYACAK"
CHP araştırmalara göre yüzde 35’e ulaşamayacak. Yüzde 30’a yaklaşırsa bile başarı olacak.?"MHP'NİN OY ORANI"
MHP yerel seçimdeki yüzde 15’i aşmayı zorluyor. “Yüzde 17’yi kesin bulurlar” demek mümkün değil ama yüzde 15’i bir miktar aşabilir.
"HDP BARAJ ALTINDA"
Anket sonuçlarına göre HDP yüzde 9.2 ile seçim barajı altında kalırken, SP-BBP ittifakı oy oranı yüzde yüzde 3.1 oldu.
AKP 42.8
CHP 27
MHP 17.1
HDP 9.2
SP/BBP 3.1
Metropoll'ün son anket sonucuna göre yüzde 42.8'lik oy oranına sahip olan AK Parti 2011 yılında yüzde 49.8 oy almıştı. Ankette yüzde 27 oy oranına sahip olduğu iddia edilen CHP'nin ise 2011 seçim sonuçlarına göre oy oranı yüzde 25.98 idi.
2011'de yüzde 13.1 oy olan MHP'nin son ankete göre ise oy oranı yüzde 17.1'e çıktı.
***
Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın son seçim anketleri sonuçları üzerinden yaptığı analizde;
AK PARTİ 300 VEKİLE ULAŞABİLİR Mİ?
Bugünden bakınca AK Parti’nin 320-310 milletvekili olmayacak gibi gözüküyor. Bu rakam MHP ve HDP’nin alacağı her bir oy ile 300 bandının altına ve belki de daha aşağı inebilir. AK Parti iktidarını sürdürse bile 300 milletvekilini aşamayacak. AKP konforlu çoğunluğunu kaybedecek.?"SEÇİM SONUCUNU 8 MİLYONUN KARARI BELİRLEYECEK"
7 Haziran’da kutuplaşmadan dolayı yüzde 36 ile 38 milyon aralığındaki seçmen kitlesinin tercihlerini aşağı yukarı biliyoruz. 20 milyon iktidar karşıtı, 18 milyon yandaşı var, diyebiliyoruz. Tahminen 46 milyon geçerli oy ile 7 Haziran sonuçları belirlenecek. Demek ki geri kalan 8 milyonun kararıyla seçim sonucu belirlenecek. Kutuplaşmanın dışında davranan, serinkanlı seçmenin tercihi 7 Haziran tablosunu belirleyecek.
***
"CHP'NİN ELİNDEKİ SON ANKET"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadlerinin seçmen üzerindeki etkisini ölçmek için partisinin yaptırdığı anketin sonuçları geçtiğimiz gün yayınlandı.
Yapılan Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­'n­da, AK Parti yüz­de 39,2, CHP yüz­de 28,1, MHP yüz­de 17,8, HDP yüz­de 10,3 oy oranına ulaştı.
"CHP için 6-7 Ma­yı­s'­ta, "te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­mi­"y­le seç­me­nin oy ver­me ter­ci­hi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la 33 il'­de, bin 618 ki­şiy­le gö­rü­şül­dü. Or­ta­ya çı­kan tab­loda, CHP'­nin gün­de­me ge­tir­di­ği ko­nu­la­rın seç­men üze­rin­de önem­li bir et­ki­si­nin ol­du­ğu da an­la­şıl­dı.
"İŞ­SİZ­LİK CAN YA­KI­YOR"
Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­'n­da ilk so­ru "Tür­ki­ye­'nin acil çö­zül­me­si ge­re­ken en önem­li so­run­la­rı­" seç­me­ne so­rul­du.
100 ki­şi­den 33'ü "iş­siz­li­k", 16'sı "ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­", 9,6'sı "e­ko­no­mi­", yüz­de 5,4'ü "e­ği­ti­m", yüz­de 4,8'i "çö­züm sü­re­ci­", yüz­de 4,6'sı "u­la­şı­m", yüz­de 4,1'i "Kürt so­ru­nu­" di­yor. "Tür­ki­ye­'nin so­ru­nu yo­k" di­yen­ler de yüz­de 5'i bu­lu­yor. Siz ül­ke­de "hır­sız­lık, rüş­vet, ka­ra pa­ra, yol­suz­lu­k" ne ka­dar der­se­niz de­yin bun­lar pek "so­ru­n" ola­rak gö­rül­mü­yor. Araş­tır­ma­da "Tür­ki­ye­'nin so­run­la­rı­" ara­sın­da "yol­suz­lu­k" di­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 3 ci­va­rın­da..
"O PRO­JE­LE­RİN ET­Kİ­LE­ME GÜ­CÜ"
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun mi­ting mey­dan­la­rın­da açık­la­dı­ğı, se­çim bil­dir­ge­sin­de yer alan pro­je­le­ri­nin "et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı­" ve bun­la­rın "ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne da­ir inan­ç"­ın na­sıl bir so­nuç ver­di­ği­ne ba­ka­lım:
1- As­ga­ri üc­re­tin 1.500 li­ra ol­ma­sı ve ver­gi­den mu­af tu­tul­ma­sı­nın et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47'ye yak­la­şır­ken, CHP ik­ti­da­rın­da bu­nun ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne ise 100 ki­şi­den 26'ı ina­nı­yor.
2- Yok­sul ai­le­le­re ay­da 720 li­ra ha­ne ge­li­ri sağ­la­na­ca­ğı va­adi­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.
3- Emek­li­le­re di­ni bay­ram­lar­da top­lam iki ma­aş tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye ve­re­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­rin seç­men üze­rin­de­ki et­ki­si yüz­de 50,3'ü bu­lur­ken, iki ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 30 ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti.
4- Çift­çi­ye ma­zo­tun 1,5 li­ra­dan ve­ril­me­si seç­me­nin yüz­de 49'u­nu et­ki­le­di. Ma­zo­tun 1,5 li­ra­ya in­di­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.
5- Ka­mu­da ta­şe­ron ola­rak ça­lı­şan iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­siy­le il­gi­li söz, CHP'­nin di­ğer pro­je­le­ri ara­sın­da en et­ki­li olan­la­rın ba­şın­da gel­di. Bu pro­je­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 55,4 ola­rak gö­rü­lür­ken, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 29'la di­ğer pro­je­le­re gö­re inanç­ta bir nu­ma­ra ol­du.
"OY ORAN­LA­RI"
Ay­nı araş­tır­ma­da ka­tı­lım­cı­la­rın ge­nel se­çim­ler­de han­gi par­ti­ye oy ve­re­cek­le­ri ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya ve­ri­len ce­vap­la­rın ora­nı ise şöy­le ger­çek­leş­ti:
AKP yüz­de 33,1,
CHP yüz­de 17,3,
MHP yüz­de 9,5,
HDP yüz­de 6,1,
Saa­det Par­ti­si yüz­de 1,
di­ğer par­ti­ler yüz­de 2,
"oy kul­lan­ma­m" di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 2, ka­rar­sız ya da söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 27 ol­du.
"KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA"
Oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da na­sıl bir so­nuç çı­kar?
Si­mü­las­yo­na gö­re iş­te tab­lo:
AKP yüz­de 39,2,
CHP yüz­de 28,1,
MHP yüz­de 17,8,
HDP yüz­de 10,3,
di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6.
"MİLLETVEKİLİ SAYISI"
Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP'­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı.
Bu­na gö­re;
AKP 232,
CHP 151,
MHP 104,
Ba­ra­jı geç­me­si du­ru­mun­da HDP 63 mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­li­yor.
HDP'­nin ba­raj al­tın­da kal­ma­sı du­ru­mun­da CHP ve MHP'­ye önem­li sa­yı­da mil­let­ve­ki­li kay­ma­sı ola­cak."
***
"7 HAZİRAN'DA ORTAYA ÇIKACAK OLAN TABLO…"?7 Haziran’da ortaya çıkacak tablo kesinlikle tek parti iktidarı olur demek mümkün değil. AK Parti’nin 276 milletvekili altına inme ihtimali de var. Böyle bir olasılıkta kamuoyundaki bazı spekülasyonların aksine AK Parti ile HDP değil, AK Parti ile MHP koalisyonu daha mümkün görünüyor bana...
Evet durum yukardaki gibi son anketler bunları söylüyor.
Genel seçim anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Üç farklı yönden seçim anket sonuçlarını karşılaştırmanız için siz okuyucularımızla paylaştık. Biliyoruz ki tüm anketlerdense en iyi sonucu 7 Haziran'da sandık verecek!..

Derleyen: Yılmaz Salum

 

Bu makale 887 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz