Ensar Turgut Tekin - TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN İLK YÜZÜNCÜ YILINA TOPLU BİR BAKIŞ...


Ensar Turgut Tekin

 

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN İLK YÜZÜNCÜ YILINA TOPLU BİR BAKIŞ (1857-1972) 

 

(24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENLERİMİZE ARMAĞANIMIZDIR! TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN!)

 

Tanzimat Fermanı ile başlayan Örgütlü Türk Eğitim Tarihi Osmanlı İmparatorluğunda bir yeniliğin başlangıcı sayılır. Geçte olsa bir devletin eğitim ve öğretimi resmileşiyor, kurumsallığa ve yasallığa  ve örgünlüğe kavuşuyordu. Bundan sonra devleti yöneten kurum ve kuruluşlar artık kendi yasalarına kavuşarak, düzenli bir çalışmaya başlayacaktı. Bu çalışmaya başlayacak olan kurum ve kuruluşlardan biride Eğitim Bakanlığı idi. Türkiye de, Milli Eğitim Bakanlığı resmen Mart 1857 yılında kuruldu. Bu bakanlığın başına da 17.03.1857 tarihinde Abdurrahman Sami Paşa getirildi. Böylece Türkiye  Milli Eğitim Tarihinde resmen yerini almış oldu. Bakanlık çağdaş bir anlayış içinde çalışmalarına başladı. Türk Milli Eğitim Tarihçileri bu tarihi bakanlığın başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Ben, bu araştırmamda, bakanlığın ilk 100 yılını araştırdım. İncelememi iki  ana başlık altında değerlendireceğim. Bunu yaparken şu esası göz önünde tuttum: Birincisi Osmanlı dönemi. İkincisi Cumhuriyet döneminin ilk 50 yılı. İleride buna Cumhuriyetin 100. Yılı eklenerek  “CUMHURİYETİMİZİN 100.Yılında Türk Milli Eğitim Tarihini oluşturmak. Buna ömrüm yeter mi bilmiyorum. Ama şu var ki bizden sonrakilere bir dökümanter bilgi kaynağı bırakmış olurum. Bu da önemli bir hizmettir. Böylece de gazetemizin öğretmenlerimize bir öğretmenler günü armağanı oluyor. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu ve mutlu olsun!

A-OSMANLI DÖNEMİNDE (1857-1921) TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

B-CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK 50 YILLIK  GELİŞİM (1921-1972) DÖNEMİ.

Bu iki ana başlık altında  “TRKİYE’NİN MİLLİ EĞİTİMİNDE BELİREN ÖNEMLİ ÇİZGİLERİNİ VE GELİŞMELERİNİ GÖRECEĞİZ. Bu araştırmamızın kapsamında İlköğretim ile Orta Öğretim ve Milli Eğitim Şuraları, bakanları yer alacak. Birde ilimiz Aydın ek olarak sunulacaktır. Bu araştırmayı neden yaptım? Elbette bir konu durup dururken ele alınıp incelenmez. Her konu işlenirken ve illah bir neden aranmaz. Aranan esas amaçtır. Bende bunu şu amaçla araştırdım ve bulgularımı yazıya aktardım. Yetişen genç nesiller, araştırmaya alışsınlar, topladıkları bilgi verilerini rapor etmeye ve okuyucuya sunum yapmaya alışsınlar. İkinci amacım ise günümüzde şöyle bir yargı var: Osmanlıda eğitim öğretim yoktu. Bu süreç Cumhuriyetle birlikte başladı.” Diyenler var. Oysa bu varsayım yanlıştır. Türkiye Cumhuriyetini kuran nesil eğitimsiz mi idi ki bu yargıya varılıyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920 de açan, bu mecliste yasalar çıkararak, Kurtuluş Savaşını kazanan ve Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’ te ilân ederek Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Mustafa Kemal ve arkadaşları eğitimsiz mi idi? Elbette ki onlarda eğitimli idi. İşte bu yanlış varsayımı ortadan kaldırmak, eğitimde bir bütünlük kazandırmak gerekiyordu. İşte bu bütünlüğü ortaya koymak için bu araştırmaya gerek vardı. Bu araştırmayı ancak bu bakanlık içinde çalışmış olan bir kişinin yapması daha uygun ve olumlu idi. Ömrümün 40 yılı bu meslekte geçti. Hayatımı bu mesleğe adadım ve ekmeğimi bu meslekten yediğim için böyle bir araştırma yaparak halkımı bu konuda bilgilendirmek, yetişen genç öğretmen arkadaşlara ve öğrencilerimize yardımcı olmak doğru bir yaklaşım değil mi? Bu kadar açıklamadan sonra esas konumuza dönelim:

 

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN GELİŞMESİNİN İLK 100 YILI

Bu bölüm de işlenecek konular şunlardır:

1-Türkiye’de İlk öğretimin Gelişmesi. (1824-1972).

2-Türkiye’de Ortaöğretimin gelişmesi (1846-1970).

3-Milli Eğitim Şûraları: (1939-1970).

4-Milli Eğitim Bakanları: (1857-1972).

5-Aydın İlinde Milli Eğitim:((1922-1871).

Bu başlıklar altında bu konuları tarihi gelişim süreci içinde inceleyeceğiz.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN ÜÇ ANA AMACI VARDIR!

-FERDİ YETİŞTİRMEK!-

-VATANDAŞI YETİŞTİRMEK!-

-EKONOMİ VE KALKINMA İÇİN GEREKLİ OLAN İNSAN GÜCÜNÜ YETİŞTİRMEK!-

Türkiye’deki eğitim Felsefesinin başlıca dayanağı bu üç temal esas üzerine kurulmuştur. Bu amaçları gerçekleştirmek Türk Milli Eğitim Sisteminin ana amacı ve ulaşmak istediği  başlıca hedefleridir. Türk Milli Eğitim Sistemini Tanzimattan Cumhuriyetimizin 50. yılına kadar geçen birinci 100 yılını inceleyeceğiz. Nedeni şudur: Bu gazetede Atatürk Haftası ile ilgili yayınladığım seri makalelerimi okumuş olan bir çok okuyucum özellikle benden bu konuyu yazmamı istiyorlardı. İstemelerinin başında bu Milli Eğitim Teşkilatı hakkındaki bilgi bulamadıklarından kaynaklanıyordu. Elbette Türk Milli Eğitimi hakkında bilgiler vardı, ama onlar o kaynaklara ulaşamadıkları için, hazır bulmaları okuyup öğrenmeleri daha kolay oluyordu. Bende bu hizmeti okuyucularımdan esirgemeyerek, kolay olmayan bu araştırmayı yapmaya başladım. Okullarımızda, öğretmenlerimizde böyle bir kaynağın varlığının yararlı olacağına inandığım için hazırlayıp onların okumalarına sunuyorum. Bir gazetecinin ana amacı yazılarının okunması ve okuyucuya bazı bilgi ve mesajlar vermesi içindir. Okunmayan, bir yarar sağlamayan yazılar neye yarar ki? Bu tür yazılar, “SEN ÇAL, SEN OYNA!” olur. Gazeteler halk eğitiminde, bilgilendirmesinde en önemli kalıcı araçlardır. Her yerel gazete kendi bölgesinin günlük yerel tarihini yazan ve okuyucusuna sunan ve bilgi aktaran en etken kaynakdır. Bunlarda kendisine yararlı olduğu yazıları okuyor ve saklıyor, gerektiğinde değerlendiriyorlar.

TÜRKİYEDE EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞMELERİ

A- İ L K Ö Ğ R E T İ M:

Milli Hareketler: Tarih:    İlköğretimdeki gelişmeler:

Tanzimat Fermanı;

1824 II. Mahmut tarafından İstanbul için ilköğretim İlân edildi. Mecburiyeti kondu.

1846 Orta Öğretim Kurumları, İlk, Orta ve yüksek Olmak zere üç basamak halinde örgütlendi. Ve “Mekâtib-i Umumiye Nezareti” kuruldu.

1857 “Maarif-i Umumiye Nezareti” kuruldu.

1863 İlköğretim Programlarının ele alınmasını bildiren resmi beyanname yayınlandı.  

1869 “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” kabul edildi.

Birinci Meşrutiyet İlân Edildi;

1876 İlköğretim Mecburiyeti anayasada belirtildi.   

İkinci Meşrutiyet ilân Edildi.

1913 “Tedrisat-i iptidaiye Kanun-i Muvakkati”  kabul edildi.  

Türkiye B.M.M. Açıldı

1921 Maarif Kongresi toplandı.

Cumhuriyet İlân edildi

1923 İlköğretim Türk vatandaşları için

Türk İlkokulunda bitirilmesi Mecburiyeti benimsendi.

Halifelik Kaldırıldı

1924 “Tevhid-iTedrisat Kanunu” Yürürlüğe girdi.

Harf Devrimi yapıldı

1926  Toplu öğretim görşü müfredat Programındaki yerini aldı. MaaRif Teşkilatına dair kanun kabul edildi.

1936 Cumhuriyet devrimlerini ilköğretim ile köye yerleştirme problemi üzerinde özellikle duruldu.

İkinci Dünya Savaşı Başladı

1942 Köy Okulları ve enstitleri kanununun kabülü. Yalnız çocukların değil, bütn köylünün okutulması amaç olarak kabul edildi.

1948 Şehir ve Köy İlkokulları programları birleştirildi. 

27 Mayıs Devrimi 

1961 İlköğretim Kanunu kabul edildi.

1968 Yeni İlkokul Programı denemeden sonra bütün ilkokullarda uygulamaya konuldu.

Türk Eğitim Reformu Çalışmaları

1972 Eğitim Stretejisi, Eğitim reformu Kanunu çalışmaları yapıldı.

Ensar Turgut tekin - TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN İLK YÜZÜNCÜ YILINA TOPLU BİR BAKIŞ (1857-1972) - 2

 

B-ORTA ÖĞRETİMİN TARİHİ GELİŞMESİ (1846-1972)

Millihareketler: Tarih: Ortaöğretimde gelişmeler:

Tanzimat Fermanı İlan edildi.

1846 Geçici Maarif Meclisine Öğretim kurumlarının ilk, orta, yüksek olmak zere üç basamak halinde    teşkil adlandırıldı ve daha önce çalışmasına başlanılan Rüştiyelerin geliştirilerek orta öğretim kurumu haline getirilmesine karar verildi.

1850 İlk, ortaöğretim kurumu “Darül-Maarif” adı ile açıldı.

1869 Rüştiyeleri İlköğretim kurumu olarak gören ve Orta öğretim ve ortaöğretim kurumlarını da idadi ve Sultani diye isimlendiren Maarif-i Umumiye Nizam namnamesi neşr edildi.

I. Meşrutiyet ilan edildi

1873 Orta öğretim Kurumu olarak kurulan “Darül Maarif” Maarif-i Umumiye Nizamnamesi hükmlerine göre idadi haline getirildi.

II. Meşrutiyet ilan edildi. 

1913 İstanbul’da ilk kız lisesi açıldı.

Türkiye B.M.M. açıldı.

1920 Ortaöğretim kurumlarının çok amaçlı okullar Halinde düzenlenmesi tecrübe edildi.

Cumhuriyet ilan edildi. 

1923

1925 Orta öğretim Kurumlarının İdadi ve Sultani İsimleri yerine ortaokul ve Lise diye adlandırılması kabul edildi.

1952-1957 Deneme liseleri açıldı.

27 Mayıs Devrimi yapıldı.

1960-1962 Ortaöğretim birinci devresi genel ve meslek Eğitiminin tabanını meydana getirecek şekilde Müşterek bir gövde haline getirildi.

1972 Türk Milli Eğitiminde orta öğretim programlarında geliştirme çalışmaları yapıldı.

 

MİLLİ EĞİTİM ŞURALARI VE ELE ALINAN BAŞLICA KONULAR:

Şuranın Adı:    Tarihi: Ele alınan ve görüşülen konular:

I.M. E. ŞURASI -1939   Cumhuriyet Milli Eğitiminin Esasları. İlköğretim için İlköğretim için gelir kaynakları. Öğretim Programları ve yönetmelikler. Öğrenciye yaptırılacak ödevler.

II. M.E. ŞURASI-1943 Okullarda ahlâk, dil ve tarih öğretimi.

III.M.E.ŞURASI-1946 Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarının sorunları.

IV.M.E.ŞURASI-1949 Öğretim programları ve yönetmelikler, Öğretmen yetiştirme Sorunu. Eğitim ve öğretimde demokratik esaslar.

V. M.E. ŞURASI-1953 İlöğretimin sorunları.

VI. M.E. ŞURASI-1957 Mesleki ve Teknik Öğretim ile halk eğt. Sorunları

VII.M.E.ŞURASI-1962 Milli Eğitim Planlaması. Türk Milli Eğitiminin amaçları. Medeni Öğretim. Öğretmen yetiştirme ve mesleği cazip kılma.

VIII.M.E.ŞURASI-1970 Birinci devre Orta öğretim. İkinci devre orta öğretim. Yüksek Öğretim Hayata ve mesleğe hazırlayan programlar.

Birinci yüzyılda Milli Eğitim Şurası sekiz kere toplanmış ve gündemindeki konuları görüşmüş gerekli kararları almıştır.

 

TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI (1857-2020)

A - OSMANLI DÖNEMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI:

Sıra No: Adı ve Soyadı: Doğum Yeri: Doğum-Ölüm t:Bakanlık yap. Tarihler:

1- Abdurrahman Sami Paşa-Tropoliçe-(1795-1878)- (17.3.1857-25.11.1861)

2- Ahmet Kemal Paşa-İstanbul-(1808-1888) (25.11.1861-11.1.1878) 6 dönem.

3- Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa-Kahire-(1829-1875)(19.11.1862-12.1.1863)

4- Mehmet Nevres Paşa-İstanbul-(1826-1872) (12.1.1863-25.4.1865)2 dönem

5- İbrahim Ethem Paşa –İstanbul-(1818-1893) (16.2.1863-12.6.1863)

6- Mehmet Esat Seffet Paşa-İstanbul-(1614-1883) (9.3.1868-5.10.1871)

7- Abdullatif Suphi Paşa-Trapoliçe-(1818-1886) (24.8.1867-18.4.1878) 2 dönem

8- Derviş Paşa-İstanbul-(1817-1878) (4.1.1872-15.6.1872)

9- Ahmet Vefik Paşa- Lofça (1823-1891) (15.6.1872-4.11.1878) 2 dönem.

10- Ahmet Cevdet Paşa- Lofça (1822-1895) (24.4.1873-17.10.1876) 3 dönem.

11- Mehmet Arifi Paşa –İstanbul (1830-1895) (16.1.1875-12.6.1875)

12- Yusuf Paşa –İstanbul (1826-1880) (17.10.1876-1.11.1877)

13- Mehmet Tahir Münüf Paşa –İstanbul (1830-1910) (1.11.1877-4.9.1891) 3 dönem.

14- Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa-Lefkoşe (1832-1913) (12.11.1880-6.12.1881)

15- Ali Fuat Bey-İstanbul (1840-1885) (6.12.1881-9.5.1882).

16- Mustafa Nuri Bey- İzmir (1824-1889) (9.5.1882-25.9.1885)

17- Ahmet Zühtü Paşa- İstanbul (1833-1902) (4.9.1891-12.4.1902)

18- Mehmet Celalettin Bey- İstanbul (1852-1933) (13.4.1902-27.8.1903).

19- Haşim Paşa-İstanbul (1852-1920) 27.8.1903- 28.7.1908).

20-İbrahim Hakkı Paşa-İstanbul (1862-1918) (28.7.1908-16.12.1908) 2 dönem.

21- Recaizade Ekrem Bey-İstanbul (1846-1913) (23.9.1908-28.11.1908)

22- Yusuf Ziya Paşa-İstanbul(1849-1929) (6.11.1909-4.3.1919) 2 dönem.

23- Abdurrahman Şeref Bey-(…?) (1835-1925) (15.2.1909-5.4.1920)3 dönem.

24- Nail Bey-İstanbul(1861-1922) (5.5.1909-9.1.1910).

25- Emrullah Efendi Lüleburgaz (1858-1914) (10.1.1910-21.7.1912) 2 dönem.

26- Babanzade İsmail Hakkı Bey- Bağdat (1876-1913) (2.3. 1911-11.5.1911).

27- Galanbevi Sait Bey-Galanbe (1862-1937)(22.7.1012-30.10.1922) 4 dönem.

28- Damat Şeref Paşa-İstanbul (1874-1958) (30.10.1912-23.1.1923)

29- Şükrü Bey-Kastamonu (1874-1926) (24.1.1913-9.12.1917).                                           

30- Dr. Nazım Bey-(…?)(1873-1926) (21.7.1918-12.10.1918).

31- Dr.Rıza Tevfik Bölükbaşı-Cesri M. Paşa (1869-1949)(11.11.1918-12.1.1919).

32- Ali Kemal Bey-İstanbul (1867-1922) ( 5.3.1919-14.5. 1919.

33- Fahrettin Rumbeyoğlu-(1867-1942)(5.4.1920-30.7.1920)

34- Hadi Paşa- Barat  Bağdat(1867-1932) (31.7. 1920-20.9.1920)

35- Mustafa Salih- İstanbul(1863-1921) ( 21.10.1920-12.2.1910)

36- Raşit Erer- İstanbul - (1869-1952) (22.1.1921-12.6.1921).

 

B-TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURİYET DÖNEMLERİ (1920-2020) DÖNEMLERİ

37- Dr.Rıza Nur –Sinop(1879-1943) (4.5.1920-13.12.1020)

38- Hamdullah Suphi Tanrıöver-İstanbul(1886-1966) (14.12.1920-13.12.1921)2 dönem

40- Mehmet Vehbi Bolak-Balıkesir(1881-1958) (20.11.1921-5.11.1922)

41- İsmail Sefa Özler-Adana(1885-1940) (6.11.1922-7.3.1924)

42- Vasif Çınar-Saruhan(1895-1935) (8.3.1924-7.4.1929) 2 dönem.

43- Şükr Saraçoğlu-Ödemiş(1887-1953) (22.11.1924-3.3.1925)

44- Mustafa Necati-Darende(1894-1929) (20.12.1925-1.1.1929)

45- İsmet İnönü-İzmir(1884- 1973) (9.1.1929-22.11.1929) 

46- Cemal Hüsnü Taray-Kolp(1893-1975) (10.4.1929-15.9.1930)

47- Esat Sağay-Bursa(1873-1935) (20.9.1930-18.9.1932)

48- Dr. Reşit Galip-Rodos(1897-1934) (19.9.1932-13.8.1933)

49- Hikmet Bayur-Manisa(1891-1980  ) (27.10.1933-8.7.1934)                                         

50- Abidin Özmen-Niğde (1890-1960)(9.7.1934-9.7.1935)

51- Saffet Arıkan-Erzincan (1888-1947) 810.6.1935-28.12.1938)

52- Hasan Ali Yücel-İstanbul(1879-1961) (28.12.1938-5.7.1946)

53- Reşat Şemsettin Sirer-Sivas(1903-1935) (5.8.1946-9.6.1948)

54- Tahsin Banguoğlu-Drama(1904- 1989) (10.6.1948- 22.5.1950)

55- Avni Başman-İstanbul (1887- 1965) (25.5.1950-22.8.1950)

56- Tevfik İleri-Samsun( 1912-1961) (11.8.1950-25.9.1957) 2 dönem.

57- Prof. Rıfkı Salim Burçak-Konya (1913-1913) (9.4.1953-17.5.1954)

58- Celal Yardımcı- Ağrı (1911-2013 ) (17.5 .1954-22.5.1959) 2 dönem

59- Prof.Ahmet Özel-Sivas(1810- 1910 ) (9.12.1955-13.4.1957

60- Atıf Benderlioğlu-Yozgat (1910- 1992) (9.12.1959-27.5.1960)

61- Prof. Fehmi Yavuz-Isparta(1914- 1973 ) (30.5.1960-27.8.1960)

62- Prof. Bedrettin Tuncel-Trebolu(1910-1980) (8.9.1960-5.1.1961)

63- Prof. Turhan Feyzioğlu-Kayseri(1922- 1988) (7.2.1961-2.3.1961)

64- Ahmet Tahtakılıç-Uşak (1909-2000)(2.3.1961- 20.10.1961)

65- Hilmi İncesulu-Sungurlu(1917-1992)(2.3.1961-20.10.1961)

66- Prof. Şevket Raşit Hatipoğlu-Melemen (1898-     )(26.6.1962-8.6.1963)

67- Dr. İbrahim Öktem-Bursa(1904-1982) (11.6.1963-20.11.1965)

68- Cihat Bilgehan-Balıkesir(1923- 1981)820.11.1965-27.10.1965)

69- Orhan Dengiz-Uşak(1918-1985 )(27.10.1965-1.4.1967)

70- İlhami Ertem-Edirne(1918-1978) (1.4.1967-3.11.1969)

71- Prof. Dr.Orhan Oğuz-Eskişehir(1923-2004) (3.11.1969-14.3.1971)

72- Şinasi Orel-Üsküdar (1916- 2004) (14.3.1971-13.12.1971)                                           

73- İsmail Arar- İstanbul  (1921-1993) (13.12.1971-22.5.1972)

74- Prof.Dr.Sabahattin Özbek-Erzincan (1915-2001) (22.5.1972- 1973 )

75- Orhan Dengiz- Uşşak –(1929-19839 – (1973-1!974)

76- Mustafa Üstündağ- Konya- (1933-1983)- 1974-1974) ı.dönem.

77- Sefa Reisoğlu-İstanbul-(1929-  ?) –(1974-1975)

78- Ali Naili Erdem-İzmir-(1927-  ?)-(1975-1977)

79- Mustafa Üstündağ-Konya-(1933-1983)- (1977-1977)2. Bakanlığı.

80- Nahit Menteşe-Milâs-(1932-   ?)- (1977-1978) 1. Bakanlığı.

81- M.Necdet Uğur-(Çorum)- (1923-2004)-(1978-1979)

82- O.Cemal Fersoy-(İzmir)-(1979-1980)

83- Hasan Sağlam-Balıkesir-(1931-2002)-(1980-1983)

84- Vehbi Dinçerler-Gaziantep-(1940-  ?)- (!983-1985)- 

85- Metin Emiroğlu-Malatya-(1943-   ?)-(!985-!987)

86- Hasan Celal Güzel-Gaziantep-(1945-2018)-(1987-1989)

87- Avni Akyol- Düzce-(1931-1999)-(1989-1991)

88- Köksal  Toptan –Rize-(1943-  ?) (1991-1993)

89- Nahit Menteşe-Milâs-81932-  ?) (1993-1993)2. bakanlığı.

90- Nevzat Ayaz-Zonguldak- (1930-  ?) (1993-1995)

91- Turhan Talay-Mersin-(1938-2013)-(1995-1996)

92- Mehmet Sağlam-Göksun-(1938-  ?)-(1996-1997)

93- Hikmet Uluğbay-Isparta (1939-  ? ) (1997-1999)

94- Metin Bostancıoğlu-Samsun- (1939-  ? )- (1999-2002)

95- Necdet Tekin-Kırıkkale-(1947-  ? )-(2002-2002)                                 

96- Erkan Mumcu-Isparta (1963-  ? )(2002-2003)

97- Hüseyin Çelik-Van-(1959-  ? )- (2003-2009)

98- Nimet Çubukçu-Karaman (1965-  ? ) (2009-2011)

99- Ömer Dinçer-Karaman-(1956-  ? )(2011-2013)

100- Nabi Avcı-Bilecik-(1953-  ? ) (2013-2016)

101- İsmet Yılmaz-(Sivas-(1961-  ? ) (2016- 2018)

102- Ziya Selçuk-Ankara- (1961-  ? ) (2018- Görevde)

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYDIN İLİNDE (1922-1971) YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE MİLLİ EĞİTİM DURUMU:

Adı ve Soyadı:      Görev yaptığı yıllar:

1-Mehmet Tevfik Bey   (1922-1926)

2-Şahap Bey (1926-1928)

3-Necip Nadir Bey (1928-1929)

4-Niyazi Bey (1929-1931)

5-Fakir Bey (1931-1933)

6-Salih Ongener (1933-1954)

7-Etem Salmangil (1945-1847)

8-Yakup Akpınar (1947-1951)

 9-Lütfi Oran (1951-1956)

10-Abdürrezzak Tığlı (1956-1957)                

11-Ö. Lütfi Göksel (1957-1959)

12-Kemal Tunçoku (1959-1961)

13-Hüseyin Atmaca (1961-1963)

14-Musa Eroğlu (1963-1964)

15-Besim Alpaslan (1964-1966)

16-Ali Demiralp (1966-1971)

17-İsmet Akkaya (1971-…….)

 

CUMHURİYETİMİZİN 50. YILINDA AYDIN’DA MİLLİ EĞİTİM DURUMU:

50. Yılında Milli Eğitim Müdürü 1928  Ardanuç doğumlu İsmet Akkaya idi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı üç kişi vardı. Onlar ise Şunlardı:

Tahir Özsoy Muğla- 1334 doğumlu.

Ahmet Dinçer Kuşadası 1335 doğumlu.

Ali İnce Söke 1931 doğumlu.

2-İlin Nüfusu 567.360 idi.

• İlçe Sayısı: 12.

• Köy Sayısı: 515.

• Okullu Köy Sayısı: 499

• Okulsuz Köy sayısı: 16.

3- İlköğretim Durumu:

1-İlköğretim de aktif okul sayısı: 584.

2-İlköğretimde aktif derslik sayısı:1848.

3-İlköğretimde görevli öğretmen Sayısı:2409

4-İlköğretimde kayıtlı Öğrenci Sayısı: 78.561.

5-Öğrenim çağındaki nüfusu:89.647.

4- Orta Öğretim Durumu:

1-Orta dereceli okullar 1. Devre Okul toplamı: 41

2-Orta okullarda görevli öğretmen sayısı:706.

3-Orta okullarda öğrenci sayısı: 17.851

4- Öğrenim çağı nüfusu: 41.875

5-İkinci Devre Liseler:

• II. Devre (Lise) toplamı: 16.

• II. Devre Öğretmen sayısı:33

• II. Devre Öğrenci Sayısı: 8.423.

• Öğrenim çağ nüfusu 36.566.

                        

‘Öğretmenler Günü’ nedeniyle bu araştırmayı bütün öğretmenlerimize armağan ederek, bütün öğretmenlerimize başarılar ve mutluluk dilekleri sunarım.

 

Bu makale 349 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz