Ensar Turgut Tekin - TÜRKİYE'DE TARIMSAL ÜRETİMİ NASIL ARTIRABİLİRİZ?


ENSAR TURGUT TEKİN

e-mail: tekinensarturgut@gmail.com

Tel: 0 506 362 94 29

 

 

TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİMİ NASIL ARTIRABİLİRİZ?

 

Türkiye’de Tarımsal Üretimi artırmak için, önce  23.07.1984 gün ve 18467 sayılı Resmi Gazete sayfa 34 te yayınlanan önerileri yeniden hatırlamaya çalışalım. Beşinci Beş yıllık kalkınma Plânında bitkisel üretimde belirlenen önerileri özetleyerek bu hedefe varıp varamadığımızı anlamak mümkündür. Bu gazetede yayınlanan dönemin hükümetince yapılan öneriler şöyledir:

1- Araştırma konularının seçiminde, bu araştırmaların bulgularının uygulamaya aktarılabilir, üretimi  sürekli artırıcı ve yörelerin sorunlarına yönelik olacağı, araştırma sonuçlarının üreticilere sürekli bir şekilde aktarılması için araştırma, yayım, çiftçi ilişkilerinin etkili hale getirileceği, 

2- Toprak ve sorunlarının Anayasa kuralları çerçevesinde çözümleneceği, Tarım Reformunun Tarımsal bünyenin temelindeki aksaklıkları gidermeye yönelik, tarımda teknolojik gelişme ve iktisadi verimliliği dikkate alan, çiftçi gelirlerinin aile başına ortalama milli gelir seviyesine yükseltilmesini öngören bir tedbirler dizisi olarak düzenleneceği,

3- Tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması gibi konulara yönelik kooperatifçiliğin destekleneceği, tarımsal kredilerin artırılacağı, Tarım kredileri içinde orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine ağırlık verileceğini, teminat sisteminin makul esaslara bağlanarak kolaylaştırılacağı, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için kredi ve pazarlama desteğinin artırılacağı.

4- Tarımda verimliliğin artırılması, bitki desenin çeşitlendirilmesi ve ileri teknolojilerinin uygulanması amacı ile sulama yatırımlarına ağırlık verileceği,

5- Tarımda gelir dalgalanmalarının olumsuz etkilerini giderici ve üretimi yönlendirecek destekleme fiyat politikalarının uygulanacağı, bu aracın kullanılmasında ekonominin genel dengesinin, üretici maliyetlerinin ve yurt dışı fiyatlarının dikkate alınacağı, tarımsal destekleme  politikasının uygulanmasında ucuz ve yeterli girdi, kredi, tarımsal eğitim, tarımsal teşkilatlanma ve teknolojik gelişme imkanlarının artırılması gibi fiyat dışı destekleme araçlarına yer verileceği,

6- Tarımda ihtiyaç duyulabilen tohum, damızlık hayvan gibi girdilerin yanında; fiyat istikrarı açısından gerekli olabilecek her çeşit malın ithalinin zamanında yapılacağı,

7- Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitime ağırlık verileceği, tarım, makine ve ekipmanları üreten sanayilerin desteklenmesinde, üretilecek tiplerin bölgesel ihtiyaçlara ve tarımsal gelişmeye uygun olmasının esas alınacağı,

8- Nadas alanlarının daraltılması ve ikinci ürün yetiştirme projelerinin yaygınlaştırılacağı,

9- Şeker Pancarı üretiminin iç talep esas alınarak düzenleneceği,

10- Başta ihracatı artırılacak ürünler olmak üzere tüm bitkisel ürünlerin yüksek verimli standart türlerinin geliştirilmesine imkân verecek bir tohumluk endüstrisinin kurulmasının hedef alınacağı, yurt dışından getirilen teknolojiler ile yüksek verimli ve nitelikli tohum çeşitlerinin süratle çiftçilere intikalinin sağlanacağı, tohumlukların teknik gereklere uygun süreler içinde değiştirilmesi ilkesinin uygulanacağı, özellikle tohumluk yatırımlarında yabancı sermaye girişiminin teşvik edileceği,

11- Tarım ürünlerinde kalite islahı, standardizasyon ve ambalajlama konularına önem verileceği ve tarıma dayalı sanayi ilişkilerinin, üretim-pazarlama zinciri içerisinde bir bütün olarak ele alınacağı ile ilgili ilke ve politikalarına yer verilmiştir.

   Bilindiği gibi tarımsal üretimimizde yıldan yıla değişmelerin olmasını sağlayan çok çeşitli faktörler vardır. Bitkisel üretimde, saha ve verim toplum üretimi belirleyen iki ana unsurdur. Hayvancılıkta da, hayvan sayısı ve hayvan başına verim, bu alt sektördeki üretim durumunu tayın etmektedir. O halde tarımda üretim hedefleri tespit edilirken kaynak miktarı ve kaynağın kalitelisini yansıtan bir iki belirleyici değişkeni göz önün de bulundurmamız gerekmektedir. Diğer yandan tabiat şartları ile kullanılan verim artırıcı imputlarda tarımsal üretim seviyesinin önemli belirleyicisidirler. Bu nedenle;   “BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNLARINDA” TARIM SEKTÖRÜ için belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için devletin bu konuda üzerine düşen planlarda ön görülen ilke ve politikaları, görevleri, desteklemeleri aksatmadan yerine getirmesi gerekmektedir. Ne yazık  ki, Tarımsal üretimde bugüne kadar Beş yıllık Kalkınma Plânlarında belirlenen hedeflere genelde ulaşmak hiçbir hükümet döneminde olmadığı gibi 18 yıllık kesintisiz iktidar olan AKP hükümetlerince de mümkün olmamıştır. Hatta AKP dönemlerinde Türkiye acı soğanla fakirin ekmeği olan patatese muhtaç kalmış, bu temel ürünü ülkemizde yeteri kadar üretemediği için dışardan ithal etmek zorunda kalmıştır. 

Sayın Millet vekilimiz Metin Yavuz ise “Türkiye’nin şaha kalktığını savunmaktadır. Şaha kalkmak bu mudur! Sayın vekilim?

 

Bu makale 310 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz