Sabahattin Azazi - AYDINI TÜRKİYE'NİN İLK BEŞ VİLAYETİ ARASINDA YER ALMASI


Konuk Yazar: Sabahattin AZAZİ

sabahattinazazi@gmail.com

 

 

 

Sabahattin AZAZİ kimdir?

1963 yılında İçel - Tarsus’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tarsus’ta tamamladıktan sonra 1982 yılında girdiği Gazi üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 

1987 yılında İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak,  Ankara ve İstanbul’da dönemin merkezi kurumlarının üst yöneticileri, bilim insanları ve Devlet Planlama Teşkilatının Dev Üstatları Sayın İsmail SARICA, Sayın Doğu ERGİL ve büyük insan Prof.Dr. Tayfur ÖZŞEN gibi kendilerini ülkemizin planlı kalkınmasına adamış yetkin ve vatansever insanlardan aldığı bir dizi kurstan sonra Denizli Valiliği İl Planlama Uzman Yardımcılığına atandı. 1990 Kasım ayına kadar kamu görevinin yanı sıra Denizli Sanayiinin yönlendirilmesi ve Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptı.

1990 yılında özel olarak gittiği Almanya’da mesleği ile ilgili incelemelerde bulundu. 1990 Şubatında yeni İl olan Batman’a atandı. Batman İli’nde teşvik belgeli yatırımlar hakkında araştırma ve incelemelerde bulunan AZAZİ, 1992 yılında “Denizli İli’nin Cumhuriyet Döneminde Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bu Süreç İçerisinde Sanayiinin Durumu” konulu tezi ile İl Planlama Uzmanı oldu. Batman İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nden Kasım 1993 tarihinde Aydın’a atandı. Aydında 1999 yılına kadar yaptığı çalışmaları Mersin Üniversitesi’nin 8-9-10 Haziran 1999 tarihinde Mersinde, Ulusal düzeyde gerçekleştirdiği “KAMU YÖNETİMİNDE PLANLAMANIN KURUMSALLAŞMASI” adlı ULUSAL SEMPOZYUMDA Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Sabahattin Azazi, “İl Kalkınma Planı Denemesinde Aydın İli Örneği” adlı bildiri şeklinde sunmuştur. Sempozyuma Azazi’nin yanısıra Devlet Planlama Teşkilatı’nda Müsteşarlık görevi yapmış; Ziya Müezzinoğlu, Atilla Karaosmanoğlu, Kemal Cantürk, Prof Dr. Bilsay Kuruç, Yıldırım Aktürk, Ali Tigrel, İlhan Kesici, Prof.Dr. Orhan Güvenen’nin yanı sıra  Prof.Dr. Turgut Tan, Prof.Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Melih Celasun, Prof.Dr. Erdoğan Soral, Prof.Dr. Oktar Türel, Prof.Dr. Turgay Ergun (sempozyumun gerçekleştirildiği belirtilen tarihte TODAİ Genel Müdürü), Prof.Dr. Kurtan Fişek, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof.Dr. Ayda Eraydın, Prof.Dr. Koray Göymen, Doç. Dr Gencay Şaylan gibi bilim adamları panelist olarak katılmışlardır.

Azazi, Ağustos 2014 tarihinde Nevşehir, Ağustos 2015 tarihinde Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne atanmış, 2016 Mayıs ayında kamu görevinden emekli olmuştur. 

Yüksek katma değerli tarım, organik gıda ürünleri geliştirme, enerji, sanayi, ihracaat, girişim, pazarlama, finansman, e-ticaret ve dijital ekonomi alanlarında fahri işler yapmaktadır.

“Denizli İlinin Sosyoekonomik Yapısı ve Denizli İmalat Sanayi” adlı Uzmanlık Tezi bulunan Azazi'nin; Aydın’la ilgili, çok sayıda yayınlanmış, yayınlanmamış araştırması bulunmaktadır. Azazi'nin, “Aydın’da Cumhuriyet Döneminde Sanayileşme Süreci”, “Her Yönü İle Aydın İli ”, “Aydın İl Özel İdaresi ve İl Özel İdareleri İçin Stratejik Plan Model Önerisi (2006-2010) (Aydın İl Özel İdaresi Stratejik Plan Bölümü Aydın İli İl Genel Meclisi’nin 07.06.2006 gün ve 471 sayılı kararıyla 5 yıllık Stratejik Plan olarak kabul edilmiş ve 10 yıl uygulanmıştır)”,  " Aydınıma Aydınca, Haziran Gözlüme Haziranca, Şiirler" (2013), kitabı revize edilerek 2.BASKI (KİMİM? AİLEM, YARATILIŞ, EVRENLER, CANLI, İNSAN, TANRI VE KİMSİN SEN? 2020) şiir kitapları yayınlanmış bulunmaktadır.

Yazar, Aydın İli Araştırma, Geliştirme ve Kalkınma Vakfı Kurucu ve Onur Üyesi, Söke Genç İşadamları Derneği Onur Üyesi,  Aydın Kent Konseyi I. Dönem Yürütme Kurulu Üyesi ve Raportör’ü, Aydın Valiliği A.B. Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştür. 

 

 

MAKALE

“AYDINI TÜRKİYE'NİN İLK BEŞ VİLAYETİ ARASINDA YER ALMASINI SAĞLAYACAK FİKİR PROJE BELGESELİ”  

Merhaba.

“Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli” ni yazmaktaki amacımız; meslek yaşantımdaki 30 yıllık, Aydına kamu görevlisi olarak hizmet ettiğim 1993 yılından 2014 yılına kadar ve sonrasında ülkemiz ekonomisinin merkezi İstanbul’da da elde ettiğim bilgi, birikim, deneyim ve donanımlarımı Aydın İlinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve kalkınmasına, refah İli haline gelmesi için olanaklarım ölçüsünde “fahri ve gönüllü olarak” katkıda bulunmaktır.

1994 yılında ön tespitlere göre “40 – 50 yıl önce Milli Gelir’den aldığı pay yönüyle ilk sekiz il içinde olan Aydın, sahip olduğu toprak, su ve insan kaynakları potansiyale rağmen son yıllarda hak ettiği noktaya gelememiş özellikle, son on yılda gittikçe fakirleşmiştir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan kişi başına düşen milli gelir yönüyle 1988 yılında 1811 $ ve iller sıralamasında 14. sıradayken, sırasıyla kişi başına 2017 yılında 7.694 $ ve 2018 yılında 6.856 $’la 22.sıraya gerilemiştir. Bu rakam 2018 yılında Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir olan 9.632 $’ın altındadır. Özetle, Aydın İli son yetmiş yılda ülkemizde ürettiği gayri safi hasıla yönüyle sahip olduğu insan kaynakları, toprak ve su kaynakları yani tarım, turizm, gıda sanayi, madencilik, enerji potansiyeline rağmen hak ettiği değeri korumanın dışına 8.sıradan 22. Sıraya gerilemiştir. Çok sevdiğimiz, 21 yıl hizmet ettiğimiz ve uğruna şiirler yazdığımız Aydın İli’nin sahip olduğu potansiyele karşı hak ettiği refah düzeyine sahip olmaması ve illerin ürettiği gayri safi yurt içi hasıla yönüyle hep 20. sıranın altında olması bizi derinden üzmektedir. TÜİK’e göre 2017 yılında Aydın İli toplam 30.165 milyon TL GSYİH üretmiş ve kişi başına 28.072 TL gelirle iller sıralamasındaki yeri 22. sırayken, İstanbulda, hepimizin bildiği bir e-ticaret firmasının yıllık hasılatının yaklaşık 14,5 milyar TL olduğundan hareketle, Aydın İlinin bir yılda ürettiği toplam mal ve hizmet değerinin yarısını ürettiği sonucuna çıkarmak bizleri üzmüştür. İşte bu nedenle durumdan vazife çıkararak 01/05/2020 tarihinde Aydın İli için vizyon olarak belirlediğim “Aydın İlinin, Türkiyenin İlk Beş İli Arasında Yer Almasını Sağlama Yolunda Çağdaş, Katılımcı, Örgütlü, Yaşam Standardı Yüksek, Yer Altı ve Yer Üstü Zenginlikleri İle Yüksek Katma Değerli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayisini Sürdürülebilir Biçimde Geliştirmiş, Rekabet Gücü Olan, Dijital Pazarlarda Söz Sahibi, Doğal Ve Kültür Mirasını Turizm Ve Eğitim İle Dünyaya Sunan, Dağlarından Yağ, Ovalarından Bal Akan Aydın”  fikir proje belgeselini Aydına yararlı olma ve bu yolda çaba harcayanlara fikir vermesi amacıyla paylaşmak isterim. Bu düşüncemizin kaynağını geçmişte yaptıklarımızdan elde ettiğimiz deneyimler oluşturmaktadır. Örneklemek gerekirse; 1995 yılında teklif ettiğimiz ve Vali Kadir Uysal imzasıyla kurulmuş bizzat Aydın Halkının, belediyelerin, meslek kuruluşlarının, odaların, bazı derneklerin ve kanaat önderlerinin yer aldığı; bu günkü Kalkınma Ajanslarının ilham kaynağı olan Aydın Valiliği Araştırma Ve Geliştirme Kalkınma Grubu Sekretaryası olarak; Çine Barajının dönem Hükümetimizin Yatırım Programına Etüd Proje olarak girmesinde ve ihale edilmesinde, İkizdere barajının Aydına kazandırılmasında; Aydın (Umurlu), Aydın-Astim, Ortaklar, Buharkent, Söke Organize Sanayi Bölgelerininin yatırım programına girmesinde, oluşmasında, Aydın İline başta gıda, madencilik, metal, tekstil, tarım makinaları, otomotiv, ambalaj, orman ürünleri sanayi gibi yeni tesislerinin kurulması, mevcutların geliştirilmesi, modernize edilmesi, desteklenmesi ve büyütülmesi; ülkemizin ilk turizm merkezi Kuşadasında başta Pine By, Adakule, Kuşadası Kongre Merkezi gibi; Altın kumlu sahilleriyle meşhur Didim'de de nice turizm tesisi yanında Didim Yat Limanının, Germencikte sağlık turizmi için yapılan termal turizm tesisinin devlet eliyle yapılması gibi sayısız yatırımların Aydın'a kazandırılmasında; tarımsal ürünlerin başta zeytin, incir, kestane, kapari gibi ürünlerin katma değer yaratacak şekilde Aydın İli Araştırma, Geliştirme Ve Kalkınma Vakfının (AYKAV) dönemine göre incir, kestane, zeytin ürünlerinin işlenip yüksek katma değer yaratılarak pazarlaması çalışmaları; Ülkemizde "İl imkanlarıyla 2000 yılında yapılmış ilk bölünmüş yol olma sıfatını Aydın Denizli Bölünmüş Yolu", Aydın-Ortaklar; Aydın -Çine; Aydın-Söke, Söke Çevre, Söke Kuşadası Yolu, Söke-Ağaçlı-Davutlar-Güzelçamlı Yolları ile yapımı engin Vizyonu ile Ülkemizi telekomünikasyon, iletişim, sanayi, ihracat, ekonomi ve finans sektörlerinde Dünyaya açan Rahmetli Özal döneminde yapımına başlanmış ve sonraki yıllarda yapımı uzun süre ihmal edilmiş Aydın-İzmir otoyolunun yeniden gündeme getirilmesi sonucu (Rahmetli Demirel'in Özal döneminde yapılan lüks dediği otoyollara bakış açısının değişmesini sağlayan Aydın Valiliği ziyareti esnasında sunduğumuz gerekçeli öneri sonucunda, Bayındırlık Bakanına; yöre milletvekillerinin, oda başkanlarının, şehrin kanaat önderlerinin huzurunda “Aydından talimat veriyorum, hemen Aydın -İzmir Otolunun yapımına başla”talimatı) yapımının gerçekleştirilmesinin sağlanması; Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) kurulması ve geliştirilmesi, ayrıca bağımsız Aydın Sanayi Odasının kurulması için Sanayi İhtisas Komisyonu olarak yaptığımız çalışmalar; şahsen İl Müdürü olarak Güney Ege Kalkınma Ajansının (GE-KA) kuruluşunun gerçekleştirilmesi için işlerinin yürütümü; Aydında tüm Konutların Temiz suyla ayda ortalama kömür, doğalgaz ısıtma bedellerinin üçte bir fiyatının altında ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının karşılanması projesinin hazırlanması gibi çalışmalardır. (Belgeleri Aydın Valiliğinde mevcuttur. Aydın ilindeki jeotermal kaynakların kullanımı ve yapılabilirliğin tespiti ve bu konuda 1980’li yıllardan beri sürdürülen tartışmaların Aydın Kamuoyunda kuşkuya yer bırakmayacak bilimsel bir şekilde sonuca ulaştırılması amacıyla, Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünü yürüttüğümüz esnada  “AYDIN JEOTERMAL PROJESİ’NİN (AJP) YAPILABİLİRLİĞİ” ADIYLA 05 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTIR. Çalışma tüm kamu kurumlarına, belediyelere ve muhtarlıklara bildirimiş, ancak dönemin İl Özel İdaresinde nitelikli ve donanımlı kadronun bulunmayışı sonucu proje tamamlanamamıştır.)

Aydın İli hakkında ve “Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli”  hakkında bir kaç söz söylemeyi okuyucuyu sıkmamak açısından bir sonraki makalemize bırakıyoruz. 

Saygı ile…

 

Bu makale 905 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz